ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind validarea unui mandat de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Examinând expunerea de motive nr.21.017/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.764/2016 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.21.017/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 21145/2016 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Viorel MARIAN.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.232

Din 31 octombrie 2016