ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 233 din  11 noiembrie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.19.834/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 22.199 și nr. 22.709/2015 ale primarului Oraşului Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.834/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.9038/2015 a Spitalului orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea realizării unor lucrări de reparații capitale la  Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 250.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 233.PDF