ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

            CONSILIUL  JUDEŢEAN               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 21.031/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.21.031/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr.3 – Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acesteia a doamnei Oana-Gianina Bulai cu domnul Viorel Marian.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                       Contrasemnează:

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.233

Din 31 octombrie 2016