ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu Raionul Anenii Noi,

Republica Moldova

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.244/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.18.244/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, adresa nr.2302/2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, adresa nr.82/2016 a Raionului Anenii Noi, adresele nr.H2-1/2895/2016 a  Ministerului Afacerilor Externe şi nr.56.486/2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.15, ale art. 16 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă încheierea unei Înţelegeri de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Anenii Noi, Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Înţelegerii de cooperare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.234

Din 31 octombrie 2016