ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 235 din  11 noiembrie 2015

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare

Piatra-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 20.193/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.395 și 396/2015 ale Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.193/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale şi  Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin. (6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ, în vederea realizării indicatorului privind crearea locurilor de muncă în cadrul proiectului „Reabilitarea și  modernizarea spațiilor din str.Ștefan cel Mare nr.23, Piatra Neamț, pentru furnizarea unor servicii sociale”, respectiv asigurarea drepturilor salariale pentru un post de kinetoterapeut.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului de interes judeţean de la alin.(1), în cuantum de 1.600 lei/lună, începând cu data de 16.11.2015 până la data de 17.06.2017.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 235.PDF