ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu Raionul Donduşeni,

Republica Moldova

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.242/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.18.242/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, adresele 131/2016 şi nr.232/2016 ale Consiliului Raional Donduşeni, adresele nr.H2-1/2895/2016 a  Ministerului Afacerilor Externe şi nr.56.486/2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.15, ale art. 16 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unei Înţelegeri de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Donduşeni, Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Înţelegerii de cooperare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.235

Din 31 octombrie 2016