ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri  în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.20.301/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.20.301/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ nr.269/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.„a”, pct. 7, alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Municipiul Piatra-Neamţ, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală Piatra Neamţ, şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ – Poliţia Municipiului Piatra-Neamţ, în vederea asigurării ordinii publice, a unui climat de siguranţă şi securitate publică, cât şi monitorizării fenomenului infracţional, contravenţional în cartierul de locuinţe sociale Văleni II (municipiul Piatra Neamţ).

(2) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

                                                                                          Contrasemnează:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.236

Din 31 octombrie 2016