ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 237 din  11 noiembrie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Protopopiatul Roznov  în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

   Examinând expunerea de motive nr. 19.969/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.449 și 453/2015 ale Protopopiatului Roznov;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.969/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Protopopiatul Roznov, în vederea finanţării cheltuielilor de funcţionare a Centrului Social de Urgenţă ”Blândul Păstor”- Roznov.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării activităţii centrului social prevăzut la alin.1, în cuantum de 15.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Protopopiatul Roznov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 237.PDF