ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii –cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a persoanlului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 20.276/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.875/2016 a Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.276/2016 al Direcţiei de management şi Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.159/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău.

Art.3: Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                    

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.237

Din 31 octombrie 2016