ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 239 din  11 noiembrie 2015

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.911/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;

Examinând expunerea de motive nr. 20.216/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.40.477 şi 41.461/2015 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.216/2015 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumei de 13.245 mii lei, defalcată din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri, în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2015, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Direcţia generală buget finanţe și Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU