HOTĂRÂRE

Nr. 24 din 26.02.2010

privind aprobarea documentațiilor tehnico- economice (PT) aferente unor proiecte de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministrului Mediului nr. 565/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1584/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1584/2010 al Direcției Generale Buget, Finanțe şi al Direcţiei Tehnice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic) aferentă proiectului de interes judeţean ”Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce utilizează energia solară la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic) aferentă proiectului de interes judeţean ”Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce utilizează energia solară la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic) aferentă proiectului de interes judeţean ”Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce utilizează energia solară la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic) aferentă proiectului de interes judeţean ”Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce utilizează energia solară la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic) aferentă proiectului de interes judeţean ”Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce utilizează energia solară la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

        Contrasemnează:

                                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR