HOTĂRÂRE

Nr.24 din 10. 02. 2011

privind aprobarea unei solicitări 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.1220/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1220/2011 al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Generale Programe şi Dezvoltare Rurală, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere în domeniul public al Judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, a imobilului situat în Municipiul Piatra-Neamţ Aleea Ulmilor, bloc A2, sc. C, ap. 73, aflat în domeniul public al Municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, în scopul extinderii filialei Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu”, aflată în respectiva locaţie.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR