ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

           

HOTĂRÂRE

 

Nr. 24  din 31 martie 2014

 

 

 

pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ referitoare la  proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

     Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu- Axa 2 ” Dezvoltarea sistemelor de  management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”;

Examinând expunerea de motive nr.3.348/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr.3.348/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget – finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 6/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, precum şi a cofinanţării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ în sensul modificării valorii proiectului, aceasta urmând a fi de 154.787.882 lei inclusiv T.V.A.

Art.2: Se aprobă modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 80/2010 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la finanţarea  proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”(1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ şi a unităţilor administrativ- teritoriale din judeţ la finanţarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, în  valoare totală de 18.084.197,00 lei, inclusiv T.V.A., compusă din:

1.     Contribuţia la valoarea finanţată a proiectului (Funding Gap):                   2.242.976,00 lei;

2.     Contribuţia  proprie la Non Funding Gap (NFG):                                       7.715.834,00 lei;

3.     Contribuţia la finanţarea costurilor, altele decât cele eligibile:                    5.070.137,00 lei;

4.     Contribuţia la T.V.A. aferentă valorii NFG:                                                1.843.690,00 lei;

5.     Contribuţia la T.V.A. aferentă altei valori decât cea eligibilă POS Mediu: 1.211.560,00 lei.”

Art.3: Anexa la prezenta hotărâre înlocuieşte în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 80/2010 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la finanţarea  proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

     

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA                                                                                                                                                                    SECRETARUL JUDETULUI

                                                                                Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 24.PDF