ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 24 din 29 ianuarie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 58/2013 privind organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012;

Examinând expunerea de motive nr. 558/2015 a domnului Cristian Tomuleţ, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate nr. 558/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 1.505/2015;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1Se modifică art.1, alin.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 58/2013 privind organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, în sensul înlocuirii în componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii desfăşurate de către Compartimentul specializat de transport- Autoritate de autorizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ a domnului Gheorghe Vasiloiu şi a domnului Gabriel-Cristian Farcaş cu domnul Daniel Vasiliu-Moise, respectiv cu domnul Florin Andronache, consilieri judeţeni.

Art.2Se modifică art.2, alin.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 58/2013 privind organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, în sensul înlocuirii în componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii desfăşurate de către Serviciul juridic-contencios, relaţii publice, informatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ a domnului Alin-Lucian-Emanuel Antochi cu domnul Vasile-Ştefănuţ Ploscaru, consilier judeţean.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                           Daniela SOROCEANU