ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 24 din 03 februarie 2016

privind încheierea unui acord de asociere cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  “Petrodava” al judeţului Neamţ

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.110/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 2.914.209 și 2.914.520/2016 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului  Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.110/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 8, alin. (6) lit. „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea finalizării implementării „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, respectiv dotarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ.

            (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 73.100 lei, în vederea realizării obiectivului de la alin. (1).

            (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 24 .PDF