ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 240 din  11 noiembrie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 18.846/2015 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 18.317/2015 a primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.846/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea achiziționării unui aparat de radiologie Roentgen cu grafie și scopie, complet digital, pentru dotarea Spitalului Municipal de Urgență Roman.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii de interes public prevăzută la alin.(1), în cuantum de 550.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 240.PDF