ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 242 din 25 noiembrie 2015

privind darea în administrare a platformelor de colectare a deșeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al  Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         Examinând expunerea de motive nr.20.255/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun  nr.20.255/2015 al Direcţiei Proiecte și Programe de Dezvoltare Judeţeană şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Acordul de parteneriat pentru realizarea în comun a proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 204/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit. c), alin. (5), lit. a,  pct. 9 şi 13, art. 97 şi ale art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrare a platformelor de colectare a deșeurilor, proprietatea Județului Neamț, realizate în cadrul proiectului de interes comun Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, către unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Neamţ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv 3.054 buc. platforme pentru deșeuri reziduale și reciclabile tip I, II și III în sumă totală de 6.007.723,90 lei.

Art.2:  În  termen de 30 zile de la data adoptării de către fiecare consiliu local a hotărârii de preluare în administrare a bunurilor prevăzute la art.1, Consiliul Judeţean Neamţ va încheia, cu fiecare unitate administrativ-teritorială, un protocol de predare-primire a platformelor de colectare a deșeurilor, în care se vor înscrie caracteristicile tehnico-economice ale acestora (număr, tip, dimensiune, valoare de inventar, etc.).

Art.3: Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ ca, în numele şi pentru Judeţul Neamţ, să semneze protocoalele de predare-primire prevăzute la art. 2.

Art.4: Direcţia Proiecte și Programe de Dezvoltare Judeţeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 242.PDF