ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii –cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.20.562/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 40.998/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.562/2016 al Direcţiei de mangement şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ nr.66/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, astfel cum a fost aceasta aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 şi nr. 1.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea şi completarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 2.1 şi nr. 2.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 79/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, urmând ca acesta să aibă conţinutul prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data obţinerii avizelor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.5: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 Contrasemnează:

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.243

Din 31 octombrie 2016