ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 53/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 20.427/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1052/2016 a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.427/2016 al Direcţiei de management şi Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) În mod corespunzător, pe data prevăzută la alin.1, se abrogă art. 2 şi anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 118/2015 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ.

Art.3: Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

         PREŞEDINTE

                                                    Ionel ARSENE                                                                    

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                    Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.244

Din 31 octombrie 2016