ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 20.423/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.1.900 şi 1.934/2016 ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.423/2016 al Direcţiei de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, aprobat potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.185/2016, în sensul transformării gradului profesional în cazul a două funcţii, după cum urmează:

        postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I, nr. crt. II.a.2 – Filialele ”Dumitru Almaş” Dărmăneşti şi ”Vasile Conta” Mărăţei, poz.27 în statul de funcţii, se transformă în bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA;

        postul de referent de specialitate, studii superioare, grad profesional II, nr. crt. III.a-  Compartimentul Contabilitate, Resurse umane, Achiziţii publice, Casierie, Arhivă, poz.42 în statul de funcţii, se transformă în referent de specialitate, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2016 sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi Biblioteca Judeţeană ”G.T.Kirileanu” Neamţ, vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                                                               

 

                                                                                        Contrasemnează:

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.245

Din 31 octombrie 2016