ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                              

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării unei construcţii aflate

în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.693/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 41.715/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.693/2016 al Direcţiei de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea  bunului de la art. 1 de către administratorul acestuia, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

(2) Se mandatează directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ să semneze şi să obţină, în numele proprietarului imobilului, toate documentele aferente autorizării executării lucrărilor de demolare.

Art.3: Direcţia de management şi Direcţia Generală Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

                                                                 Ionel ARSENE                                                                 

 

 

  

       CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.246

Din 31 octombrie 2016