ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 248 din 25 noiembrie 2015

privind acordarea unui mandat special

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Examinând expunerea de motive nr. 21.035/2015 a domnului Constantin Iacoban, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 9297/2015 a primarului comunei Săvinești;

Văzând raportul de specialitate nr.21.035/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Hotărârile Consiliului local al Comunei Săvinești nr.35 și 36/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 17, art.91, alin. 2, lit. b) și d), alin.5, lit.a), pct. 13, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. să aprobe modificarea structurii acționariatului acestui agent economic,  prin acceptarea ca acționar a Comunei Săvinești, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS și majorarea corespunzătoare a capitalului social cu un aport în natură ce constă în suprafața de 941 mp teren intravilan situat în domeniul privat al comunei, în valoare de 21.040 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 4.208 de acțiuni.

Art.2: Reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor informa lunar Consiliul Județean Neamț asupra stadiului îndeplinirii formalităților legale ce derivă din aceasta.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU