ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                          

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public SALVAMONT Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 20.682/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.149 şi 156/2016 ale Serviciului Public SALVAMONT Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.682/2016 al Direcţiei de management şi Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public SALVAMONT Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr.2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.120/2015 privind reorganizarea Serviciului Public SALVAMONT Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art.3: Serviciul Public SALVAMONT Neamţ şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                   

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.248

Din 31 octombrie 2016