ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 249 din 25 noiembrie 2015

privind modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.337/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.040/2015 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.337/2015 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, procesul verbal al şedinţei Consiliului consultativ al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman desfăşurată în data de 09.11.2015,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1: Se modifică statul de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conţinutul prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 249.PDF