HOTĂRÂRE

Nr. 25 din 26.02.2010

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice (S.F. şi P.T.) aferente  clădirii cu destinaţia de Muzeu de Ştiinţe ale Naturii Roman

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1231/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele  Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1231/2010 al Direcției generale programe, dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, adresa nr. 2413/2010 a Consiliului Local al Municipiului Roman, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic în vederea construirii unei noi clădiri pentru Muzeul de Ştiinţe ale Naturii în municipiul Roman, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

             Contrasemnează

                                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR