HOTĂRÂRE

Nr. 25 din 10. 02. 2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 1372/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 387/2011 a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1372/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, în vederea organizării Concursului Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ”Ştefan Procopiu”, în perioada 19-20.03.2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului de la alin. (1), în cuantum de 5.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR

 

 

 

 

                                                                               ANEXA

                                                                       la Hotărârea nr. 25 din 10.02.2011

ACORD DE ASOCIERE

 

I.                  PĂRŢILE ASOCIERII

 

1.1     Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra- Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 27, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Vasile Pruteanu- preşedinte,

şi

1.2. Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, B-dul Traian, nr 165, reprezentat prin doamna Mariana Paleu -director.

 

II.               OBIECTUL ASOCIERII

 

2.1.         Obiectul asocierii îl constituie organizarea Concursului Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ”Ştefan Procopiu”, în perioada 19-20 martie 2011, competiţie ce are ca scop promovarea rezultatelor obţinute de elevi şi profesori în activitatea de cercetare şi inovare.

 

III.           DURATA ASOCIERII

 

3.1.         Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte pâna la data încheierii concursului.

 

IV.            OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

 

4.1.         Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ:

a.                 să aloce suma de 5.000 lei în vederea organizării concursului de la art. 2.1.

 

4.2.         Obligaţiile Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ:

a.                 să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării concursului;

b.                 să înainteze Consiliului Judeţean Neamţ documente justificative pentru modul de cheltuire a sumei reprezentând contribuţia acestuia, în termen de maxim 10 zile de la data încheierii acţiunii;

c.                 să asigure condiţiile tehnice, administrative şi organizatorice pentru buna desfăşurare a concursului;

d.                 să promoveze imaginea judeţului Neamţ în materialele publicitare editate cu această ocazie.

 

 

 

 

 

V.               SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

 

5.1.   În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept comun competente.

 

VI.            CLAUZE FINALE

 

6.1.         Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi opozabile părţilor decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi.

6.2.         Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare membru asociat.

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ                         COLEGIUL TEHNIC  

                                           ”Gheorghe Cartianu”