HOTĂRÂRE

Nr. 25din 24.02.2012

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale;

Examinând expunerea de motive nr. 1175/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 666/2012 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 1175/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

   În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Decebal Arnăutu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, ce urmează a se constitui la nivelul judeţului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                            Cristina MITITELU