ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 25 din 06.03.2013

privind unele măsuri referitoare la managementul

Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

Examinând expunerea de motive nr. 2511/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza procesului verbal final nr. 1.041/2013 al comisiei de evaluare finală a managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 2511/2013  al Biroului resurse umane, adresele nr. 351/ 2013 a Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău şi nr. 414/2013 a Muzeului Judeţean Botoşani, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Aprobă rezultatul final al evaluării managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, notat cu 10.00, realizat de către domnul director/manager Gheorghe Dumitroaia.

Art.2: Numeşte comisia de evaluare a proiectului de  management al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Tudorel Radu – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:    – Lucica Pârvan, manager al Muzeului Judeţean Botoşani;

                  – Mariana Popa, manager al Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău.

Art.3:(1) Aprobă caietul de obiective pentru proiectul de management ce urmează a se întocmi în vederea încheierii unui nou contract de management cu domnul director /manager Gheorghe Dumitroaia, pe o perioadă de 3 ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Proiectul de management de la alin. (1) va fi depus la sediul Consiliului Judeţean Neamţ până la data de 25 martie 2013.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                        Contrasemnează

                                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                         Cristina MITITELU