ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 25 din 03 februarie 2016

privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Precizărilor nr. 420.400/2015 ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale adreselor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr. 48.247/2015 şi 48.350/2015;

Examinând expunerea de motive nr. 1.948/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.948/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2016, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă bugetul împrumuturilor/creditelor interne, pe anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016, conform anexei nr. 4.

Art.5: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016, conform anexei nr. 5.

Art.6: Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2016, conform anexei nr.6.

Art.7: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2015, după cum urmează:

              7.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

              700 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare;

              800 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare.

Art.8: Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU