ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 22/2016 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Judeţean Neamţ participă sau pe care le organizează în anul 2016

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.048/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.048/2016 al Serviciului Turism, al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4 şi 5 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 22/2016 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Judeţean Neamţ participă sau pe care le organizează în anul 2016, cu modificările ulterioare, cu evenimentul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Proiecte şi Programe de Dezvoltare Judeţeană şi Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

     

                                               

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                              Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.252

Din 31 octombrie 2016