ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 253 din 25 noiembrie 2015

privind aprobarea unui proiect de interes județean și a cheltuielilor legate de proiect

 

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 21.309/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.309/2015 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5) lit. ”a”, pct.1,2 şi 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes județean ”Marea familie”, având ca scop asigurarea oportunității de exprimare prin mijloace artistice (pictură și sculptură) a copiilor instituționalizați sau proveniți din cadrul școlilor generale din municipiul Piatra Neamț, cu aptitudini artistice, în valoare totală de 57.500 lei.

Art.2:  Se aprobă asigurarea cofinanţării de 2875 lei, reprezentând contribuţia Județului Neamț la cheltuielile aferente realizării proiectului prevăzut la art.1.

Art.3: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor neeligibile care vor interveni în derularea proiectului prevăzut la art.1.

Art.4:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU