ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de asociere  în vederea organizării unui eveniment

de interes  judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.047/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.047/2016 al Serviciului turism, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se aprobă modelul acordului de asociere ce se va încheia între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Municipiul Piatra-Neamţ, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, Direcţia Silvică Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, în vederea organizării primei ediţii a ”Târgului de Crăciun”, eveniment de interes judeţean care se va desfăşura în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în perioada 4 decembrie 2016 – 5 ianuarie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                                                                     Contrasemnează:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.253

Din 31 octombrie 2016