ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 254 din 25 noiembrie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea finanțării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.221/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 12.688/2015 a primarului Orașului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.221/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” și ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Bicaz, prin Consiliul local al Orașului Bicaz, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Festivalului obiceiurilor de iarnă „Datini”, pentru elevii din licee, în data de 17 decembrie 2015, în orașul Bicaz, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Orașul Bicaz, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 254.PDF