ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea unor taxe şi tarife din competenţa de aprobare a

 Consiliului Judeţean Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.808/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.1715/2016 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi nr.867/2016 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”;

Văzând raportul de specialitate  nr. 20.808/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele de vizitare pentru evenimentele organizate de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ în cadrul proiectului ”Târgul de Crăciun”, în conformitate cu anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă taxele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” pentru evenimentele organizate în cadrul proiectului ”Târgul de Crăciun” , în conformitate cu anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tariful de închiriere căsuţe proprietate a Judeţului Neamţ în cadrul proiectului ”Târgul de Crăciun” 2016 în conformitate cu Anexa nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.254

Din 31 octombrie 2016