ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 255 din 25 noiembrie 2015

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 21.372/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.372/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2015 pentru aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț, după cum urmează:

 

1.      funcția publică vacantă de execuție de auditor, clasa I, grad profesional principal, studii superioare din cadrul Compartimentului Audit Public Intern (poz. 40 în statul de funcții), se transformă în auditor, clasa I, grad profesional superior, studii superioare, în vederea modificării condiției pentru ocuparea acestei funcții publice, referitoare la vechimea în specialitate studiilor de la minim 5 ani la minim 9 ani;

2. funcția publică vacantă de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, studii superioare din cadrul Serviciului Turism al Direcției Proiecte și Programe de Dezvoltare Județeană (poz. 54 în statul de funcții), se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior, studii superioare, în vederea modificării condiției pentru ocuparea acestei funcții publice, referitoare la vechimea în specialitate studiilor de la minim 5 ani la minim 9 ani;

3. funcția publică vacantă de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, studii superioare din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor a Direcției Proiecte și Programe de Dezvoltare Județeană (poz. 64 în statul de funcții), se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior, studii superioare, în vederea modificării condiției pentru ocuparea acestei funcții publice, referitoare la vechimea în specialitate studiilor de la minim 5 ani la minim 9 ani;

4.  postul vacant de personal contractual de execuție de consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Sistem Informațional Geografic al Direcției Arhitect-șef, (poz. 110 în statul de funcții), se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional debutant;

5. se înființează două posturi de personal contractual de consilier, studii superioare, grad profesional IA în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor a Direcției Proiecte și Programe de Dezvoltare Județeană, în vederea încadrării cu personal tehnic, care să îndeplinească activitățile de specialitate în domeniul iniţierii, implementării şi monitorizării proiectelor finanţate din fonduri externe şi din alte fonduri.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe şi Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU