ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                              CONSILIUL  JUDEŢEAN                                

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Trifeşti, judeţul Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.21.050/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr. 6.335/2016 a primarului Comunei Trifeşti, judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.050/2016 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, procesul-verbal nr. 6.253/2016 al Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de seisme, alunecări şi prăbuşiri de teren, numit prin Ordinul Prefectului nr. 367/2016 şi Hotărârea nr.14/2016 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  (1) Se aprobă acordarea unui ajutor financiar Comunei Trifeşti, judeţul Neamţ, în cuantum de 10.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea înlăturării efectelor fenomenelor de alunecare şi prăbuşire de teren, produse în această unitate administrativ-teritorială în intervalul 18-19.10.2016.

 (2) Suma prevăzută la alin.(1) se asigură prin diminuarea fondului de rezervă bugetară şi majorarea titlului 51 „Transferuri interne”, art.51.01 „Transferuri curente”, al.51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate” în cadrul capitolului bugetar 54.02 ”Alte servicii publice generale”- secţiunea de funcţionare.

Art.2: Direcţia Generală Buget, Finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor publice şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

        Contrasemnează:

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.256

Din 31 octombrie 2016