ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri privitoare la Societatea Comercială Troleibuzul S.A

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Examinând expunerea de motive nr.19.910/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza raportului domnului Radu Tudorel şi doamnei Andreea Todiriţe, consilieri judeţeni;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.910/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.21146/2016 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se acordă un mandat special domnului Radu Tudorel şi doamnei Andreea Todiriţe, reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale Troleibuzul S.A, în vederea revocării administratorilor societăţii.

Art.2: (1) Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale Troleibuzul S.A, în vederea numirii unui număr de 5 administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor.

(2) Se împuternicesc domnul Radu Tudorel şi doamna Andreea Todiriţe să îndeplinească formalităţile legale necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1).

Art.3: Se aprobă Lista persoanelor din rândul cărora vor fi desemnaţi administratorii provizorii de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale Troleibuzul S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

         

 

                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                     Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.258

Din 31 octombrie 2016