ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind numirea unei comisii de negociere în vederea închirierii unui teren

 

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

              Examinând expunerea de motive nr. 20.418/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

  Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.418/2016 al Direcţiei de Management şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, adresa nr.572/2016 a S.C. Durău S.A, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr.21147/2016;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

               În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1), lit. „a”, „c” şi„d”, alin.(5), lit.”a”, pct. 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: (1) În scopul stabilirii valorii chiriei, a formei şi conţinutului contractului de închiriere  a terenului ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, se constituie o comisie de negociere, în următoarea componenţă:

– doamna Todiriţe Andreea, consilier judeţean;

– domnul Pavăl Gabriel Dan, consilier judeţean;

– domnul Mihai Alexandru, consilier judeţean.

(2) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de domnul Dan-Virgil Catzaiti, inspector în cadrul Serviciului Patrimoniu al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.21/2015 privind numirea unei comisii de negociere în vederea închirierii unui teren.

Art.3: Membrii comisiei de negociere desemnaţi potrivit art.1, precum şi Direcţia de Management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.259

Din 31 octombrie 2016