HOTĂRÂRE

Nr. 26 din 26.02.2010

pentru revocarea dării în administrare a unui bun aparţinând domeniului public al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1292/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.1216/2010 a   Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1292/2010 al Direcţiei generale programe și dezvoltare rurală, Direcţiei generale buget-finanţe și al Direcției juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „c”., alin. (4), lit. ”a”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se revocă darea în administrare către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a terenului în suprafaţă de 1700 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, cu datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-preluarea bunului prevăzut la alin.1 se va face prin protocol, încheiat prin grija Direcției generale programe și dezvoltare rurală, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului Judeţean Neamţ nr.42/2006 privind transmiterea în administrarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est a unui teren aparţinând domeniului public al Judeţului Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                                          Contrasemnează:

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR