HOTĂRÂRE

Nr. 26 din 24.02.2012

privind modificarea statelor de funcţii ale unor instituţii publice de interes judeţean

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 1.733/2012 a domnului Vasile Pruteanu,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 279/2012 a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ şi nr. 3.552/2012 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.733 /2012 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexa nr. 3b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării funcţiei vacante de bibliotecar, studii medii, treapta I, poz. nr. 20 din cadrul Biroului Îndrumare metodică, completarea şi conservarea colecţiilor- Evidenţa şi conservarea colecţiilor în bibliotecar, studii medii, treapta II.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexa nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unui post de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 43 din cadrul Secţiei Chirurgie Generală nr. crt. XXVIII, în asistent medical, studii superioare.

 Art.3: Modificarea prevăzută la art.1 este valabilă sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

 Art.4: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 martie 2012.

 Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                                                    PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                 Contrasemnează

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                           Cristina MITITELU