ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 26  din 12 februarie 2015

privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui sector de drum din comuna Taşca, judeţul Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1985/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1985/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, Hotărârea Consiliului local al Comunei Taşca nr. 2/2015 pentru aprobarea transmiterii în administrare Consiliului Judeţean Neamţ a unui sector de drum din comuna Taşca, judeţul Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea modernizării şi reabilitării, pe durata execuţiei lucrărilor, a unui sector de drum proprietatea Comunei Taşca, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU