ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 261 din 25 noiembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 86/2015 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

 

               Consiliul Judeţean Neamţ;

   Examinând expunerea de motive nr.21.385/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.13.803/2015 a primarului Orașului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.385/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1, alin.(2) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.86/2015 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„ (2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea realizării acțiunii de interes public prevăzută la alin.(1), în cuantum de 802.000 lei.”

 Art.2: Art.II din acordul de asociere anexă la hotărârea prevăzută la art.1 se completează, urmând a avea următorul conținut:

      „Obiectul asocierii îl constituie dotarea cu aparatură/echipamente medicale a Spitalului Orășenesc Bicaz, respectiv a Compartimentului de Recuperare Medicală, Neurologică și Reumatologică și a Compartimentelor ATI/CPU și Chirurgie, precum și înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan (uși și ferestre), în vederea bunei desfășurări a actului medical în această unitate spitalicească”.

Art.3: . Lit.”a” a pct. 4.1. – “Obligațiile Consiliului Județean Neamț” a art.IV “Obligațiile Asociaților” din acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.86/2015, se modifică, după cum urmează:

      să aloce suma de 802.000 lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2015, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, numai pe bază de documente justificative din care să rezulte obligații de plată (contract, facturi etc.) prezentate la Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ; suma se va aloca la solicitarea scrisă a Orașului Bicaz, prezentată până cel mai târziu la data de 10 decembrie 2015, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor documente, sub condiţia acceptării sumelor la plată”.

Art.4: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional corespunzător.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU