ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.22.307/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.307/2016 al Serviciului Turism, al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4 şi 5 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.22/2016 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Judeţean Neamţ participă sau pe care le organizează în anul 2016, astfel cum a fost aceasta completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 252/2016,  în sensul actualizării activităţilor specifice Târgului de Crăciun, ediţia I-a, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul Turism şi Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

     

                                               

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.261

Din 17 noiembrie 2016