ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.254/2016 privind stabilirea unor taxe şi tarife din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.500/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 22.500/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.254/2016 privind stabilirea unor taxe şi tarife din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, aceasta urmând a avea conţinutul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.262

Din 17 noiembrie 2016