ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 263 din  15 decembrie 2015

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.977/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 147/2015 a operatorului de transport S.C. Vasiodor Logistic S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr.22.977/2015 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, avizul nr.4867/2015 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din plenul ședinței Consiliului Județean Neamț;

 În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 263.PDF