ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii

 „Căsuţe de lemn pentru organizarea de evenimente”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 22.455/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.455/2016 al Serviciului turism şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (SF) aferentă obiectivului de investiţii „Căsuţe de lemn pentru organizarea de evenimente”, în valoare totală de 554.550 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 526.819 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Serviciul turism şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.263

Din 17 noiembrie 2016