ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 264 din  15 decembrie 2015

privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2016

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Examinând expunerea de motive nr.19.363/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 19.363/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă taxele ce se percep pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 1.

Art.2: Se aprobă taxele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi execuţia unor lucrări în zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr.2.

Art.3: Se aprobă tarifele pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau gabarit, de autovehiculele înmatriculate în România sau în alte state, care circulă pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr.3.

Art.4: Se aprobă tarifele pentru închirierea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr. 4.

Art.5: Se aprobă tariful pentru eliberarea datelor de recensământ general de circulaţie pe drumurile judeţene, în conformitate cu anexa nr. 5.

Art.6: Se aprobă taxele privind unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu”, în conformitate cu anexa nr.6.

Art.7: Se aprobă taxele privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi tarifele pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ, în conformitate cu anexa nr.7.

Art.8: Se aprobă tarifele practicate pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în conformitate cu anexa nr.8.

Art.9: Se aprobă taxele şi tarifele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Piatra-Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 9.

Art.10: Se aprobă taxele speciale şi amenzile contravenţionale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”, în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 10.

Art.11: Se aprobă taxele speciale percepute de Serviciul Public SALVAMONT Neamţ , în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 11.

Art.12: Se aprobă taxele percepute pentru copierea unor acte, precum şi pentru eliberarea de certificate, copii, extrase după documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 12.

Art.13: Se aprobă tarifele pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 13.

Art.14: Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice în activitatea de eliberare a licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, precum şi pentru închiriere platformă mobilă de cântărire, în conformitate cu anexa nr. 14.

Art.15: Se aprobă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces din zona drumurilor judeţene pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu anexa nr. 15.

Art.16: Se aprobă taxele percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 16.

Art.17: Se aprobă tarifele percepute de Camera Agricolă Judeţeană Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 17.

Art.18: Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 şi sunt valabile pentru anul fiscal 2016.

Art.19: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 264.PDF