ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                             

           

HOTĂRÂRE

 

privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune

 a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 4, judeţul Neamţ”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 200/2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 4, judeţul Neamţ;

        Examinând expunerea de motive nr. 22.373/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.22.373/2016 al Direcţiei de proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 4, judeţul Neamţ”, către SC EDIL INDUSTRY SRL Iaşi, ofertant declarat câştigător, ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică.

Art.2: Se aprobă încheierea contractului de concesiune ”Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 4, judeţul Neamţ”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă redevenţa şi tarifele aferente serviciilor prestate de operator, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ să voteze, în numele Judeţului Neamţ, aprobarea atribuirii şi încheierii contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 4, judeţul Neamţ”, în forma aprobată potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană şi reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

          Contrasemnează:

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.265

Din 17 noiembrie 2016