ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 267 din  15 decembrie 2015

privind numirea domnului Raul-Antoniu Papalicef în funcția de șef serviciu la

Serviciul Public SALVAMONT Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi al criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr. 407/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 22.968/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 22.968/2015 al Serviciului resurse umane, procesul-verbal final al comisiei de concurs nr. 22.489/2015, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă numirea domnului Raul-Antoniu Papalicef, în funcția de șef serviciu la Serviciul Public SALVAMONT Neamț, gradul II, clasa de salarizare 74, începând cu data de 01 ianuarie 2016.

(2) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Neamț contractul de muncă ce se încheie cu domnul Raul-Antoniu Papalicef.

Art.2: Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU