ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Fundaţia „FRIENDSHIP AMBASSADORS” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.20.880/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.107/2016 a Fundaţiei „FRIENDSHIP AMBASSADORS”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.880/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundaţia „FRIENDSHIP AMBASSADORS”, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea şi desfăşurarea celei de-a XXVI-a ediţii a Concursului Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, care se va desfăşura în intervalul 24-26 noiembrie 2016, în municipiul Piatra-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 20.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundaţia „FRIENDSHIP AMBASSADORS”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

         

 

                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.267

Din 17 noiembrie 2016